Historia koła

KOŁO ŁOWIECKIE "ŁOŚ ŁONIÓW"

Gmina Łoniów leży w powiecie Sandomierskim, na pograniczu Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Wisły.

W okresie międzywojennym tradycje Łowiecki w Gminie Łoniów były szczególnie żywe i rozwijały się dynamicznie za sprawą hrabiego Moszyńskiego, który w Łoniowie posiadał dobra ziemskie i był animatorem wielu przedsięwzięć gospodarczych. Dzięki Hrabiemu Moszyńskiemu powstały pierwsze stawy rybne w Zawidzy, rozwijała się gospodarka leśna związana z pozyskaniem drewna oraz gospodarka łowiecka, prowadzona w tutejszych lasach.

Pierwsza spółka łowiecka na tym terenie została założona około roku 1928, członkami spółki byli właściciele gruntów, na których spółka prowadziła działalność łowiecką. Działalność ta prowadzona była w oparciu o statut, opracowany w ówczesnym Ministerstwie Rolnictwa RP.

W okresie II wojny światowej działalność spółek łowiecki była zawieszona. 

W okresie powojennym z inicjatywy miejscowych pasjonatów łowiectwa powstały trzy koła łowieckie: „Biały Niedźwiedź w Łoniowie”, „Łoś” w Jurkowicach i Koło Łowieckie w Osieku. Koła te działały w ramach struktur Polskiego Związku Łowieckiego. Koła łowieckie w okresie powojennym, były przez władzę komunistyczne traktowane jako potencjalne ośrodki oporu wobec sowietyzacji kraju.

W wyniku weryfikacji i pozbawienia wielu członków koła prawa do posiadania broni, co skutkowało wykluczeniem z PZŁ,  4 stycznia 1951 roku koło Biały Niedźwiedź w Łoniowie rozwiązało się, z uwagi na brak minimalnej liczby 15 członków kola. Kilka miesięcy później członkowie koła Biały Niedźwiedź z Łoniowa zostali przyjęci w poczet członków Koła Łoś w Jurkowicach, włączając tym samym tereny łowieckie do koła Łoś.

W roku 1956 nastąpiła duża reorganizacja struktur PZŁ w wyniku, której zlikwidowane zostały kola w Jurkowicach i Osieku, a użytkowane przez te koła obwody łowickie przekazane zostały do powstałych w tym czasie nowych kół łowieckich, rekrutujących się
głównie z wojskowych i pracowników resortu bezpieczeństwa publicznego.

Na przełomie kolejnych dziesięcioleci zmieniały się granice i dzierżawcy obwodów łowieckich położonych w dzisiejszej gminie Łoniów i gminach sąsiednich. Koła łowieckie Biały Niedźwiedź z Łoniowa i Łoś z Jurkowic nigdy nie zostały reaktywowane, w przeciwieństwie do koła z Osieka.

Po wielu latach grupa myśliwych związanych z pięknym regionem gmin: Łoniów, Koprzywnica, Klimontów i Bogoria postanowiła wrócić do zapomnianej już historii lokalnych kół łowieckich i zdecydowała się założyć koło łowieckie z siedzibą w Jasienicy, pod nazwą „Łoś Łoniów”, które to koło nazwą i tradycją będzie nawiązywać do kół Biały Niedźwiedź z Łoniowa i Łoś z Jurkowic, działających na tych terenach w niedawnej przeszłości. Inicjatywa powstania lokalnego koła, bliższego mieszkańcom, aktywnie włączającego się w życie społeczno-kulturalne swoich środowisk oraz budującego ich tożsamość spotkała się z dużą przychylnością nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości ale również władz samorządowych i państwowych.

Na spotkaniu założycielskim 27 lutego 2019 roku podjęto uchwałę o zawiązaniu Koła Łowieckiego pod nazwą „Łoś Łoniów” z siedzibą w Jasienicy. W dniu 6 maja 2019 roku Uchwałą nr 28/2019 Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu przyjął nasze koło do PZŁ dokonując jego formalnej rejestracji.

Koło Łowieckie w Łoniowie po 68 latach, ponownie zaczęło swoją działalność. Grupa założycielska składająca się początkowo z 14 członków (obecnie koło liczy ponad 50 członków) bardzo aktywnie włącza się w promocję kultury, zwyczajów i tradycji łowieckiej na terenie gminy i powiatu.