UCHWAŁA NR 22/ZWZCK/26/05/2024

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ŁOŚ Łoniów” w Jasienicy z dnia  26.05.2024 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania:

 1. Zgodnie z § 36 pkt. 9 i § 56  Statutu PZŁ ustala wpisowe do Koła w kwocie 3500,00 PLN. Wysokość wpisowego nie przekracza dziesięciokrotności rocznej składki do Zrzeszenia.
 2. Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu PZŁ wpisowe do koła należy uiścić w terminie 14 dni  roboczych licząc od dnia doręczenia (za potwierdzenia odbioru) zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia do Koła.
 3. Kwotę wpisowego należy wpłacić na konto Koła Łowieckiego. Datę wpływu wpisowego na konto uznaje się za datę dokonania wpłaty.
 4. Informacja o uchwale przyjęcia osoby do Koła jest przekazywana do członków Koła drogą elektroniczną.
 5. Walne Zgromadzenie ustala składkę członkowską na rok gospodarczy 2024/2025 w wysokości 450,00 PLN .
  • Walne zgromadzenie ustala opłatę w formie „strzałowego” w wysokości 100 PLN jako ryczałt za pozyskane drapieżniki oraz zwierzynę drobną pobieraną na użytek własny z wyłączeniem zająca.
 6. Opłaty, o których mowa w pkt. 5 oraz 5.1 powinny być wpłacone jednorazowo do dnia 30.06.2024 na konto KŁ.
 7. Walne Zgromadzenie ustala składkę na Zagospodarowanie Łowiska w RG 2024/25 na kwotę 500,00 PLN.
 8. Składka na Zagospodarowanie Łowiska powinna być wpłacona na konto KŁ do 30 .09.2024.
 9. Członkowie koła oraz rezydenci ,którzy w dniu 31.03.2024 ukończyli 70 rok życia zostają zwolnieni z płacenia składki członkowskiej i opłaty na zagospodarowanie łowiska.
 10. W sytuacjach losowych i nadzwyczajnych na wniosek pisemny członka koła ,zarząd koła może zwolnić go z płacenia składki lub opłaty na zagospodarowanie łowiska maksymalnie na okres 1 roku w formie uchwały.
 11. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 26 głosami za.
 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.